Новини и събития

дек 16, 2011

Популяризирането на извършваните дейности и възможностите на Университетския Научно-Изследователски Комплекс, неговите предметни области и планове за бъдещо развитие през първата година от проекта беше осъществено чрез провеждането на семинар на 16/12/2011г, в Технически Университет – София.

 

За УНИК

Договор № ДУНК-01/3

”Създаване на Университетски научно-изследователски комплекс (УНИК) за иновации и трансфер на знания в областта на микро/нанотехнологии и материали, енергийната ефективност и виртуалното инженерство”

Проектът УНИК – официално стартира с трансфера на субсидията , предвидена за първата година от неговата реализация.

Потенциалът заложен в одобрените в конкурса „Центрове за върхови постижения” от 2008 г. проекти, инспирира Фонд „Научни Изследвания” към МОМН да обявяви през следващата година нов конкурс - „УНИВЕРСИТЕТСКИ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КОМПЛЕКСИ”, с който да позволи на най-успешно развиващите се Центрове за върхови постижения да разширят своят обхват на дейност и да прераснат в Университетски научноизследователски комплекси - УНИК.

Проектът "Иновационен център за върхови научни постижения, развитие и трансфер на технологии"/CETUS/ приключи предсрочно, и неговите активи - инфраструктура и изследователски резултати преминават в новия и още по-амбициозен и широкообхватен проект "Университетски научноизследователски комплекс за иновации и трансфер на знания в областта на микро/нанотехнологии и материали, енергийната ефективност и виртуалното инженерство"/USRC/.

С проекта УНИК  значително ще се разшири и подобри обхвата на изследванията и ще се консолидира изследователския капацитет в стратегическите за ТУ София и приоритетни за България области, спомагащи  развитието на иновативни и конкурентни технологи, продукти и висококвалифицирани млади специалисти и учени, както и трансфер на технологии и знания към икономиката на България. Предвидено е създаване на докторантско училище за генериране на научен и изследователски потенциал за бъдещата икономика базирана на знанието.

Изследванията се осъществяват с най-модерни методи и подходи, включително на виртуалното инженерство (моделиране, симулиране, визуализация) и high-end технологии за физическо прототипиране, за микро/нано измервания, мониторинг и валидиране в областта на енергийната ефективност чрез създаване на най-съвременна и уникална инфраструктура, включително локиране  в обособени  площи на УНИК за постигане на интердисциплинарен синергийен ефект .

Първият етап от проекта "УНИК" приключи успешно в края на декември 2011. На Академичен съвет беше гласувано учредяване на НИЛ"Университетски научноизследователски комплекс за иновации и трансфер на знания в областта на микро/нанотехнологии и материали, енергийната ефективност и виртуалното инженерство" със статут на ниво универитетска лаборатория.

Планираните за етапа дейности и задачи са реализирани в по-голямата си част. В резултат на работата на отделните екипи по направления има изградена първоначална инфраструктурна база за научни изследвания, която предстои да се разгърне и доизгради в следващите етапи от проекта. Резултатите от проведените през етапа изследователски дейности послужиха за създаването на редица доклади и публикации, част от които бяха представени на някои конференции в страната и чужбина.

Към "УНИК" се учреди и Докторантско училище, с цел в следващите етапи от проекта да се осигури възможност за работа на докторанти в тематиката на съответните 7-те научни направления на проекта.

В краят на първи етап от проекта се проведе Семинар, чиято цел е да представи и популяризира резултите от работата през етапа и възможностите, които разкриват следващите етапи от проекта.

Съгласно изискванията в правилата на Фонд "Научни изследвания" към МОМН, в края на януари 2012 екипът участници изготви и предаде Научен, Инфраструктурен и Финансов отчет обвързани с дейностите извършени през първата година от реализацията на проект "УНИК".

  Следваща страница: Цел на проекта